top of page

Artikel 1. Algemeen

 1. Hier leest u de algemene voorwaarden van Studio Confi.Dance. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de volgende overeenkomsten met Studio Confi.Dance: het insturen of afgeven van het inschrijfformulier van Studio Confi.Dance, voor personen die (nog) geen lid zijn van Studio Confi.Dance maar wel deelnemen aan activiteiten onder naam van Studio Confi.Dance en zakelijke overeenkomsten tussen opdrachtgever en Studio Confi.Dance. 

 2. Indien zich tussen Studio Confi.Dance en de danser en/of opdrachtgever een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden staat, dient de situatie te worden beoordeeld waarbij de algemene voorwaarden van Studio Confi.Dance als leidraad wordt genomen. 
   

Artikel 2. Inschrijving seizoensrooster

 1. Elke (toekomstige) danser heeft recht op één proefles voor elke dansstijl. Deze proefles is gratis. Volgende proeflessen zijn tegen betaling. Een proefles is te boeken via het contactformulier op de website of middels e-mail. 

 2. Een dansseizoen bestaat uit 40 dansweken en loopt gelijk met het schooljaar van de basisschool regio Midden-Nederland. De abonnementskosten zijn gebaseerd op de 40 dansweken die Studio Confi.Dance zich verplicht aan te bieden aan de abonnees. 

 3. De overige weken is Studio Confi.Dance dicht of geldt er een vakantierooster i.v.m. de schoolvakanties. Studio Confi.Dance gaat mee met de verplichte landelijke schoolvakanties én advies vakantiedata van regio ‘Midden-Nederland’. 

 4. Bij inschrijving is de betaald de betalingsplichtige éénmalig € 25,- inschrijfgeld verschuldigd.

 5. Inschrijving bij Studio Confi.Dance is alleen mogelijk doormiddel van het invullen van het inschrijfformulier op de website. Bij inschrijving op de dag van de proefles vervallen de inschrijfkosten. 

 6. Vanaf de inschrijfdatum geldt een minimum inschrijfduur van drie maanden. Het abonnement verplicht de betalingsplichtige tot het betalen van de abonnementskosten, ongeacht wel of niet (deels) aanwezigheid van de danser. Na deze periode zal het abonnement stilzwijgend verlengd worden voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand.

 7. Bij inschrijving van een minderjarig kind zijn de ouder(s)/verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. 

 8. De inschrijving gaat definitief in op het moment van ontvangst door Studio Confi.Dance van het inschrijfformulier. 

 9. Het is mogelijk dat Studio Confi.Dance danslessen (tijdelijk) uit het rooster haalt i.v.m. onvoldoende animo (deze is variabel per dansles). De betalingsplichtige / danser die voor die danslessen is ingeschreven kan in dit geval besluiten het abonnement per direct stop te zetten of te kiezen voor een andere dansles.


Artikel 3. Verschuldigdheid, betalingswijze

 1. Bij inschrijving bij Studio Confi.Dance verplicht de abonnee zich tot betaling van de abonnementskosten. Dit is ongeacht of de danser al dan niet, geheel of gedeeltelijk de danslessen volgt.

 2. Ook tijdens de vakanties dient er lesgeld betaald te worden. Het lesgeld voor het gehele dansseizoen (40 dansweken) is verspreid over 12 maanden. 

 3. Betalingen kunnen worden voldaan middels automatische incasso. Hiervoor dient er een machtigingsformulier te worden ingevuld. Het lesgeld voor de nieuwe maand wordt telkens omstreeks de 28e van de voorafgaande maand afgeschreven. Voorbeeld: omstreeks 28 januari incasseert Studio Confi.Dance het lesgeld voor de maand februari.

 4. Betalingen kunnen ook worden gedaan middels periodieke overboeking. Het lesgeld dient vóór de eerste van de nieuwe maand te zijn overgemaakt naar bankrekeningnummer:
  NL30 INGB 0007 3516 92 op naam van: Eat Breathe Dance. Vermeld hierbij de naam van de betreffende danser. Als tip willen wij meegeven de periodieke betaling maandelijks in te plannen voor een tijdige betaling. Let op: bij periodieke overboeking rekenen wij een extra toeslag van
  € 2,50 per maand. 

 5. Wanneer het lesgeld niet voor de 1e van de maand bij ons binnen is, dient er binnen 7 dagen ná de 1e van de maand het openstaande bedrag + € 2,50 administratiekosten overgemaakt te worden. Bij betaling tussen de 8e en 14e dag van de maand, komen hier € 7,50 administratiekosten bij. Bij betaling tussen de 15e en de 21e dag van de maand, komen hier
  € 12,50 administratiekosten bij. Na de 22e dag van de maand ontvangt de betalingsplichtige een officiële waarschuwing: wanneer de betaling (het openstaande bedrag aan lesgeld + € 12,50 administratiekosten + het lesgeld voor de volgende maand) niet voor het einde van de betreffende maand wordt betaald, ontzegt Studio Confi.Dance de danser de daarop volgende maand de toegang tot de danslessen, onverminderd de lopende betalingsverplichtingen van de betalingsplichtige. 

 6. Wanneer de betalingsplichtige tweemaal binnen 6 maanden de abonnementsbetaling niet voor de 1e van de maand naar Studio Confi.Dance overmaakt, behouden wij ons het recht voor om het abonnement per direct stop te zetten, onverminderd de lopende betalingsverplichtingen van de betalingsplichtige. 


Artikel 4. Opzeggen en wijzigen abonnement

 1. Het opzeggen of wijzigen van het abonnement kan alleen via het contactformulier op de website of via e-mail. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de danser, geboortedatum van de danser en de wijziging van het abonnement. Studio Confi.Dance stuurt per e-mail een bevestiging van ontvangst betreffende de wijziging / opzegging van het abonnement. 

 2. Na de minimale inschrijfduur van drie maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar. Studio Confi.Dance hanteert hierin de volgende data:
  - een opzegging vóór 1 januari gaat in per 1 februari;
  - een opzegging vóór 1 februari gaat in per 1 maart;
  - een opzegging vóór 1 maart gaat in per 1 april etc. 


Artikel 5. Boekingen

 1. Bij boekingen (kinderfeestjes, dansworkshops, dansmodeshows, productpresentaties en andere commerciële producten) ontvangt u ná de dienst per e-mail een factuur van Studio Confi.Dance. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.

 2. Wanneer er een boeking binnen 7 dagen voor de dag van uitvoering wordt geannuleerd, factureert Studio Confi.Dance alsnog het gehele bedrag. Bij een annulering van 8 tot 14 dagen voor de dag van uitvoering, factureert Studio Confi.Dance 50% van het afgesproken bedrag. Bij annulering
  eerder dan 14 dagen voor de dag van uitvoering, rekent Studio Confi.Dance geen kosten.


Artikel 6. Bijzondere omstandigheden, belet

 1. Studio Confi.Dance heeft het recht om danslessen te annuleren bij bijzondere omstandigheden zoals gevaarlijke weersomstandigheden, uitgeroepen noodtoestand door de overheid of door persoonlijke omstandigheden van de dansdocent en er geen vervanging kan worden gevonden. 

 2. De danser kan een door Studio Confi.Dance geannuleerde les gedurende het betreffende seizoen inhalen bij een andere dansles bij Studio Confi.Dance. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats; dit geldt ook indien inhalen voor de danser niet of niet geheel mogelijk is.

 3. Afwezigheid van de danser bij één of meerdere lessen, ongeacht om welke reden, ontheft de betalingsplichtige niet van de verplichting tot het volledig betalen van het maandelijkse lesgeld.

 4. Bij langdurige blessures en/of langdurig herstel na een operatie van de danser kan het abonnement tijdelijk worden bevroren. Studio Confi.Dance zal met de betreffende danser de opties persoonlijk bespreken. 


Artikel 7. COVID-19 beleid

 1. Naar aanleiding van de situatie rondom Corona is het onderhavige artikel opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit artikel zal gelden tot de crisis rondom Corona voorbij is, in elk geval zo lang nog enige maatregel van de overheid of RIVM inzake Corona van kracht is.

 2. Wanneer de overheid dansscholen verplicht te sluiten of andersoortige maatregelen te nemen gaat Studio Confi.Dance over op het Corona-protocol. Dit protocol is een levend plan van aanpak dat ieder moment kan veranderen naar aanleiding van de maatregelen die de overheid neemt. Studio Confi.Dance zal zo goed mogelijk proberen in te spelen op de situatie.

 3. I.v.m. bron- en contactonderzoek is het belangrijk dat de contactgegevens van de betalingsplichtige c.q. de danser kloppen. Het achterlaten van naam en telefoonnummer bij proeflessers is i.v.m. het Corona-beleid dan ook verplicht.

 4. Bij goed weer zal Studio Confi.Dance, in geval lessen binnen verboden zijn of beperkt moeten worden, zoveel mogelijk streven naar danslessen in de buitenlucht, mits dat door de overheid wordt toegelaten. Wanneer dit niet mogelijk is zullen de danslessen doorgaan via livestream. De algemene voorwaarden en privacy voorwaarden die bij het gekozen livestream platform horen zijn voor eigen risico bij gebruik.

 5. Het is om verschillende redenen mogelijk dat er wijzigingen in het lesrooster worden doorgevoerd.

 6. Ook bij danslessen in de buitenlucht en/of livestream en/of gewijzigd lesrooster blijven de voorwaarden omtrent het lesgeld hetzelfde. Wanneer er danslessen uitvallen zal Studio Confi.Dance met een passende compensatie komen.

 7. Wanneer de danser en/of de betalingsplichtige door de Coronacrisis geen danslessen meer kan/wil volgen/betalen gaat Studio Confi.Dance in gesprek met de betalingsplichtige. Studio Confi.Dance zal per situatie bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 8. Wanneer de Consumentenbond besluit dat het abonnement bij een sport/dansschool per direct kan worden opgezegd vanwege de Coronacrisis, ondanks de beschreven opzegtermijn in de algemene voorwaarden, staat de abonnee in zijn/haar recht het abonnement per direct stop te zetten. Dit kan alleen via e-mail volgens de voorwaarden die staan beschreven in artikel 4.1. Lesgelden van vóór het moment van de opzegging komen niet voor restitutie in aanmerking.

Artikel 8. Privacy beleid

 1. Studio Confi.Dance heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is te lezen en in PDF format te downloaden op haar website. Door het aangaan van een overeenkomst met Studio Confi.Dance gaat u akkoord met deze privacy verklaring.

 2. In het hoofdstuk 'beeldmateriaal en gebruik beeldmateriaal' in de privacy verklaring staat omschreven hoe Studio Confi.Dance hiermee om gaat. Indien er bezwaar is tegen het plaatsen
  van beeldmateriaal dat wordt gemaakt tijdens de danslessen bij Studio Confi.Dance of andere activiteiten onder naam van Studio Confi.Dance, dient dit bij inschrijving of bij het aangaan van een overeenkomst gemeld te worden middels een e-mail. Vermeld hierbij duidelijk de naam en geboortedatum van de betreffende persoon.


Artikel 9. Huisregels

 1. Studio Confi.Dance heeft huisregels opgesteld om een veilig klimaat te bieden. Onder elke overeenkomst met Studio Confi.Dance dienen deze huisregels nageleefd te worden. 


Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Bij gemaakte schade door de danser of bezoeker van Studio Confi.Dance op danslocatie heeft Studio Confi.Dance het recht deze schade op de betreffende danser/bezoeker te verhalen (bij het minderjarige kind geldt dit voor de ouder(s)/verzorger(s).

 2. Studio Confi.Dance is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de danslessen en/of andere activiteiten van Studio Confi.Dance, ongeacht de locatie waarop deze plaatsvinden.

 3. Studio Confi.Dance kan bij letsel of andere schade, tijdens en/of door deelname van danslessen of andere activiteiten onder naam van Studio Confi.Dance, niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. De betalingsplichtige c.q. de danser zal wijzigingen in diens adres- en contactgegevens zo snel mogelijk middels e-mail doorgeven aan Studio Confi.Dance.

 2. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van Studio Confi.Dance hebben geen gelding, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door Studio Confi.Dance zijn bevestigd.


Artikel 12. Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2020. 

 2. Studio Confi.Dance heeft het recht om wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de dansdocenten, tarieven, lesroosters en reglementen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 

 3. Studio Confi.Dance stelt de betalingsplichtige en dansers per e-mail op de hoogte van eventuele wijzigingen omtrent de dansdocenten, tarieven, lesroosters en reglementen. 

 4. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen 14 dagen nadat de e-mail met de wijzigingen is verzonden ingaan. 

 5. Als u het niet eens bent met de aangekondigde wijzigingen betreffende de tarieven en/of het lesrooster, heeft u het recht de overeenkomst per direct te ontbinden. Dit gaat volgens de beschrijving in artikel 4.1.

Wilt u meer informatie over de algemene voorwaarden? U kunt contact met ons opnemen middels
e-mail via info@studioconfi-dance.nl. Wij helpen u graag. Het is niet mogelijk vragen te beantwoorden voor, tijdens en na de danslessen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de algemene voorwaarden

bottom of page